Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Backlinker.eu

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Backlinker.eu , zoals deze beschikbaar is gesteld door BaakmanMedia. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 1. Aanvaarding van de voorwaarden Door gebruik te maken van de diensten van Backlinker.eu, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de diensten van Backlinker.eu niet te gebruiken.

 2. Diensten Backlinker.eu biedt een platform waarop gebruikers backlinks kunnen verkrijgen voor hun website. Wij garanderen niet dat de verkregen backlinks leiden tot een verbetering van de zoekresultaten van een website.

 3. Registratie Om gebruik te maken van de diensten van Backlinker.eu dient u zich te registreren. U bent verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de door u verstrekte gegevens.

 4. Wijzigingen Backlinker.eu behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van wijzigingen via e-mail of op onze website.

 5. Aansprakelijkheid Backlinker.eu is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het gebruik van onze diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.

 6. Beëindiging Backlinker.eu behoudt zich het recht voor om de dienstverlening te beëindigen of een gebruiker te verwijderen zonder opgaaf van redenen.

 7. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BaakmanMedia is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BaakmanMedia.

 8. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BaakmanMedia te mogen claimen of te veronderstellen.

  BaakmanMedia streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Backlinker.eu onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  De diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. BaakmanMedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 9. BaakmanMedia is niet gehouden tot het (tijdig) nakomen van haar Diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, downtime, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, almede iedere andere situatie waarop BaakmanMedia geen (beslissende) controle kan uitoefen. In het geval van een situatie van overmacht is BaakmanMedia niet gehouden enige door de Opdrachtgever als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

 10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om links te plaatsen naar websites met schadelijke software, druggerelateerd zijn, alcohol gerelateerd zijn, onrechtmatige uitlatingen bevatten, die kwetsend, aanstootgevend of discriminerend kunnen zijn. Tevens zijn politieke en racistische links niet toegestaan.
 11.  Backlinker.eu is te allen tijde gerechtigd om de levering van Diensten te weigeren, op te schorten of geleverde Diensten te verwijderen in geval van niet naleven van deze Voorwaarden.
 12. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Backlinker.eu op deze pagina.
 13. Toepasselijk recht Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.